Quality Bytes
 
חדשות
קטגוריה :       סדר החדשות :
מתאריך :       עד תאריך :
טקסט חופשי :  

קוואליטי בייטס יישמה את פתרון המרכזייה TelXpress בחברת נגה משאבי כח.
2016-05-01 11:02
המרכזייה החליפה את מרכזיית הסנטריקס של בזק שהיתה בחברת נגה.
פתרון המרכזייה TelXpress נתן לחברת נגה משאבי כח את האפשרות לתפעל את ה Call Center שלהם ללא כל קושי.
הפתרון נותן להם דוחות On-Line וביצוע מעקב אחר אנשי מכירות.
כמו כן, הופעלו עוד פונקציות שהיו מוגבלות במרכזייה הקודמת והיו חסרים לחברת נגה משאבי כח.